Over United People

Wat zijn wij?

United People Foundation (UPF) is een stichting in de vorm van een netwerk, dat is samengesteld uit een uitgebreid vrijwilligers, maar ook instanties en bedrijven, waarbij maatschappelijk ondernemerschap voorop staat. De naleving van de maatschappelijke en internationale rechten en vrijheden, zoals deze staan beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van 1948 geldt hierbij als uitgangspunt.

Door maatschappelijk te ondernemen en hierbij mensen te betrekken en te verenigen, hoopt UPF de naleving van deze verklaring te verwezenlijken (artikel 28).

Wat willen wij?

Met een ’Goed Beheer van Al Het Leven’ wil UPF bijdragen aan een betere wereld, waarmee alle wereldburgers de hieronder genoemde rechten uit de UVRM in de praktijk kunnen ervaren:

 • Recht op leven (artikel 3);
 • Recht op goed functionerende democratie (artikel 21);
 • Recht op sociale zekerheid indien dit nodig is (artikel 22);
 • Recht op werk met een eerlijke beloning (artikel 23);
 • Recht op bescherming tegen gebrek, waaronder goede betaalbare huisvesting en gezondheidszorg (artikel 25);
 • Recht op onderwijs (artikel 26);
 • Bevorderen van circulaire (lokale) zelfvoorzienende economieën.

Wat doen wij?

UPF zal zijn doelen bereiken door:

 • Invoering van een rechtvaardig, efficiënt, eenvoudig en transparant financieel systeem waarmee alle UVRM-rechten en UPF-doelstellingen kunnen worden gerealiseerd;
 • Oprichting van coöperatieve verenigingen en andere organisaties die zorgen voor de verwezenlijking van de UVRM-rechten en UPF-doelstellingen;
 • In alle landen waar UPF werkzaam is te zorgen voor een onafhankelijke organisatie die de consumentenbelangen behartigt en inzichtelijk maakt welke goederen en diensten voldoende duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn geproduceerd. Daarnaast moet deze controlerende organisatie een ondersteunende rol spelen in de afstemming van vraag en aanbod;
 • Erop toezien dat alle door UPF opgerichte organisaties blijven doen waarvoor ze zijn opgericht;
 • Bevordering van de invoering van een rechtvaardig, efficiënt, eenvoudig en transparant belastingsysteem, waaruit alle URVM-rechten en UPF-doelstellingen kunnen worden geninacierd;
 • Bevordering van een betere werking van de democratie, door onder andere het instellen van initiatiefrecht op referendums. Daarbij krijgen mensen de mogelijkheid om wetten te ontbinden, te veranderen of in te voeren;
 • Verrichting van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder donaties geven aan organisaties die de visie van UPF uitdragen.

Onze middelen

De middelen van United People Foundation (UPF) bestaan uit:

 • Wat zij door erfstelling, legaat, sponsoring, subsidie of schenking ontvangt;
 • De opbrengsten van haar activiteiten;
 • Verzorgen van uitgifte van lidmaatschap en (leden)certificaten voor haar eigen coöperaties en overige rechtsvormen;
 • De inkomsten uit haar vermogen;
 • Eventuele andere baten.
 • UPF zal al haar middelen aanwenden voor het bereiken van haar doel.

Waar kiezen wij voor?

Als u zich de wereld van 2030 voor de geest haalt, hoe wilt u dan dat die eruit ziet?

 • Fossiele brandstoffen of wind- en zonne-energie?
 • Armoede en slechte arbeidsomstandigheden in grote delen van de wereld of een wereld vol welvarende kleine zelfstandigen en werknemers?
 • "Ieder voor zich" of een goede gezondheidszorg, prettige woningen en goed onderwijs voor iedereen?
 • Een tekort aan grondstoffen en grote vuilnisbelten of recycling en een schone natuur?

UPF en de leden van haar organisatie(s) kiezen voor de laatst genoemde opties. Om die wereld te realiseren, moeten we nú keuzes maken: wel investeren in sectoren die bijdragen aan de duurzame wereld in 2030 en niet in sectoren die niet in dit beeld passen.